Izložba Grafički dizajn i Tipografija
Studeni 2021.
Galerija Janko Polić Kamov

 

3. i 4. razred odjel Grafički dizajner

Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci

Studeni 2021.

Galerija Janko Polić Kamov

Oblikovanje virtualne izložbe: Larisa Dragelj, mag.lik.ped.

 

Učenici 3.a razreda na nastavnom predmetu grafički dizajn, ilustriraju grafičko rješenje ovitka, omota za knjigu u odabranoj likovnoj crtačkoj ili slikarskoj tehnici. Ilustracija obuhvaća osnovnu likovnu pripremu za plašt prednje, stražnje strane i hrbata. Proces rada je složen jer nakon skeniranja, radovi se dodatno obrađuju na računalu, pripremaju sa svim vektorskim grafičkim elementima, uključujući i odabir odgovarajuće tipografije. Učenici se kroz ovaj zadatak upoznaju sa obradom u grafičkim programima za rastersko i vektorsko crtanje, spremanjem u odgovarajuće formate poštujući osnovnu pripremu za tisak te rezanjem i presavijanjem ovitka zaokružuju svoj proces rada.

Učenici 4.a razreda na nastavnom predmetu grafički dizajn, osmišljavaju oblik i ilustriraju dizajn kalendara, u likovnoj crtačkoj ili digitalnoj tehnici. Proces obuhvaća traženje odgovarajućih motiva zadane tematike Škole i realizacija dizajna kroz plohe, kompozicije i odgovarajuće boje na zadanih 12 mjeseci. U svom radu učenici mjere margine, osmišljavaju uvez stranica, pripremaju prijelom teksta i slova. Završni proces obuhvaća i grafičku pripremu za tisak, probno printanje, presavijanje, bušenje, biganje i ljepljenje radova.

Jasmina Bukša, prof.